ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
20 มิ.ย. 2559
212 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
20 มิ.ย. 2559
213 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
20 มิ.ย. 2559
214 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
20 มิ.ย. 2559
215 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายช่องพลี - บางพาง หมู่ที่ 4 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
48
20 มิ.ย. 2559
216 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแล่งหิน - หินดานเชื่อมต่อตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
61
20 มิ.ย. 2559
217 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง : การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
15 มิ.ย. 2559
218 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
15 มิ.ย. 2559
219 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การเผยแพร่ราคา : โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
46
07 มิ.ย. 2559
220 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน เมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
16 พ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40